Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Sơn Lai

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 997 997 185 0 100 %
Văn hóa cơ sở 305 305 305 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 215 215 127 0 100 %
Bảo trợ xã hội 104 104 104 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 55 55 55 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 16 16 16 0 100 %
Người có công 9 9 9 0 100 %