Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Sơn Hà

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Văn hóa cơ sở 810 810 810 0 100 %
Chứng thực 579 579 0 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 251 251 136 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 87 87 87 0 100 %
Bảo trợ xã hội 67 67 67 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 19 19 19 0 100 %
Người có công 10 10 9 0 100 %