Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Quỳnh Lưu

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1224 1224 307 0 100 %
Văn hóa cơ sở 533 533 533 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 529 529 331 0 100 %
Bảo trợ xã hội 342 342 342 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 38 38 38 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 19 19 19 0 100 %
Người có công 19 19 19 0 100 %
Đất đai 6 6 6 0 100 %
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 1 1 0 0 100 %