Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Quảng Lạc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 664 664 59 0 100 %
Văn hóa cơ sở 367 367 367 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 267 267 164 0 100 %
Bảo trợ xã hội 149 149 149 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 36 36 36 0 100 %
Người có công 9 9 9 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 7 7 7 0 100 %
Nuôi con nuôi 1 1 1 0 100 %