Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Phú Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 792 792 104 0 100 %
Văn hóa cơ sở 402 402 402 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 153 153 94 0 100 %
Bảo trợ xã hội 131 131 131 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 41 41 41 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 17 17 17 0 100 %
Người có công 12 12 12 0 100 %