Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Phú Long

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Văn hóa cơ sở 750 750 750 0 100 %
Chứng thực 327 327 188 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 215 215 98 0 100 %
Bảo trợ xã hội 122 122 122 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 21 21 21 0 100 %
Người có công 9 9 9 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 5 5 5 0 100 %