Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Phú Lộc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 768 768 38 0 100 %
Văn hóa cơ sở 377 377 377 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 205 205 138 0 100 %
Bảo trợ xã hội 107 107 107 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 19 19 19 0 100 %
Người có công 12 12 12 0 100 %