Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Lạc Vân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 459 457 27 2 99.6 %
Văn hóa cơ sở 340 340 340 0 100 %
Bảo trợ xã hội 132 132 132 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 88 88 15 0 100 %
Người có công 14 14 14 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 10 10 10 0 100 %
Đất đai 5 5 5 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 2 2 2 0 100 %