Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Lạng Phong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 336 336 28 0 100 %
Văn hóa cơ sở 170 170 170 0 100 %
Bảo trợ xã hội 71 71 71 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 46 46 21 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 12 12 12 0 100 %
Người có công 8 8 8 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 5 5 5 0 100 %