Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Kỳ Phú

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 455 455 31 0 100 %
Văn hóa cơ sở 366 366 366 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 75 75 46 0 100 %
Bảo trợ xã hội 68 68 68 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 43 43 43 0 100 %
Người có công 5 5 5 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 1 1 1 0 100 %