Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Gia Thủy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 641 641 134 0 100 %
Văn hóa cơ sở 514 514 514 0 100 %
Bảo trợ xã hội 153 153 153 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 148 148 96 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 42 42 42 0 100 %
Người có công 18 18 18 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 5 5 5 0 100 %