Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Gia Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 744 744 106 0 100 %
Văn hóa cơ sở 571 571 571 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 125 125 65 0 100 %
Bảo trợ xã hội 97 97 97 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 32 32 32 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 17 17 17 0 100 %
Người có công 14 14 14 0 100 %