Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Gia Lâm

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 765 765 155 0 100 %
Văn hóa cơ sở 630 630 630 0 100 %
Bảo trợ xã hội 195 195 195 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 192 192 88 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 58 58 58 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 16 16 16 0 100 %
Người có công 3 3 3 0 100 %