Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Đức Long

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 759 759 198 0 100 %
Văn hóa cơ sở 527 527 527 0 100 %
Bảo trợ xã hội 267 267 267 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 230 230 143 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 36 36 36 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 16 16 16 0 100 %
Người có công 7 7 7 0 100 %