Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Cúc Phương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Văn hóa cơ sở 209 209 209 0 100 %
Chứng thực 176 176 21 0 100 %
Bảo trợ xã hội 71 71 71 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 37 37 37 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 37 37 14 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 7 7 7 0 100 %
Người có công 3 3 3 0 100 %