Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Xuân Chính

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 441 441 441 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 153 153 50 0 100 %
Bảo trợ xã hội 44 44 44 0 100 %
Người có công 12 12 12 0 100 %