Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Yên Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 997 997 459 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 209 209 89 0 100 %
Bảo trợ xã hội 56 56 56 0 100 %
Người có công 7 7 7 0 100 %