Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Yên Thắng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 2145 2145 137 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 334 334 188 0 100 %
Bảo trợ xã hội 200 200 200 0 100 %
Văn hóa cơ sở 17 17 17 0 100 %
Người có công 11 11 11 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 9 9 9 0 100 %
Xử lý đơn thư 4 4 4 0 100 %
Tiếp công dân 3 3 3 0 100 %