Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Yên Thái

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 905 905 193 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 282 282 121 0 100 %
Bảo trợ xã hội 105 105 105 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 15 15 15 0 100 %
Người có công 13 13 13 0 100 %