Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Yên Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 383 383 77 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 321 321 108 0 100 %
Bảo trợ xã hội 67 67 67 0 100 %
Văn hóa cơ sở 6 6 6 0 100 %
Người có công 6 6 5 0 100 %