Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Yên Phong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1605 1605 62 0 100 %
Bảo trợ xã hội 103 103 102 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 101 101 51 0 100 %
Người có công 16 16 16 0 100 %