Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Yên Nhân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 4936 4936 1346 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 459 459 221 0 100 %
Bảo trợ xã hội 156 156 156 0 100 %
Người có công 16 16 16 0 100 %