Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Yên Mỹ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1361 1361 223 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 236 236 80 0 100 %
Bảo trợ xã hội 86 86 86 0 100 %
Người có công 8 8 8 0 100 %