Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Yên Mạc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1281 1281 307 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 340 340 202 0 100 %
Bảo trợ xã hội 104 104 104 0 100 %
Người có công 10 10 10 0 100 %