Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Yên Lâm

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1137 1137 232 0 100 %
Bảo trợ xã hội 147 147 147 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 144 144 48 0 100 %
Người có công 6 6 6 0 100 %
Hòa giải ở cơ sở 4 4 4 0 100 %
Nuôi con nuôi 1 1 1 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 1 1 1 0 100 %