Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Yên Hưng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 849 849 424 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 318 318 199 0 100 %
Bảo trợ xã hội 62 62 62 0 100 %
Người có công 14 14 14 0 100 %
Xử lý đơn thư 3 3 3 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 2 2 2 0 100 %