Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Yên Đồng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1755 1755 208 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 384 384 180 0 100 %
Bảo trợ xã hội 167 167 167 0 100 %
Người có công 11 11 11 0 100 %