Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Trường Yên

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1471 1471 394 0 100 %
Bảo trợ xã hội 150 150 150 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 140 140 117 0 100 %
Người có công 14 14 14 0 100 %