Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Quang Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1454 1454 176 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 860 860 240 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 38 38 38 0 100 %
Văn hóa cơ sở 22 22 22 0 100 %
Bảo trợ xã hội 16 16 16 0 100 %
Người có công 3 3 3 0 100 %
Nuôi con nuôi 1 1 1 0 100 %
Phổ biến giáo dục pháp luật 1 1 1 0 100 %