Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Ninh Xuân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 885 885 314 0 100 %
Bảo trợ xã hội 32 32 32 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 29 29 23 0 100 %
Người có công 11 11 11 0 100 %
Nuôi con nuôi 2 2 2 0 100 %