Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Ninh Vân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1603 1603 1041 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 589 589 314 0 100 %
Bảo trợ xã hội 99 99 99 0 100 %
Người có công 16 16 16 0 100 %
Nuôi con nuôi 2 2 1 0 100 %