Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Ninh Tiến

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1949 1949 22 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 151 151 64 0 100 %
Bảo trợ xã hội 39 39 39 0 100 %
Người có công 15 15 15 0 100 %
Văn hóa cơ sở 10 10 10 0 100 %