Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Ninh Thắng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 778 778 84 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 69 69 63 0 100 %
Bảo trợ xã hội 36 36 35 0 100 %
Người có công 12 12 12 0 100 %
Văn hóa cơ sở 4 4 4 0 100 %