Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Ninh Phúc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 2197 2197 108 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 366 366 216 0 100 %
Bảo trợ xã hội 121 121 121 0 100 %
Người có công 19 19 19 0 100 %