Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Ninh Nhất

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1529 1529 0 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 91 91 35 0 100 %
Bảo trợ xã hội 60 60 60 0 100 %
Người có công 16 16 16 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 9 9 9 0 100 %