Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Ninh Mỹ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 724 724 318 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 189 189 157 0 100 %
Bảo trợ xã hội 96 96 96 0 100 %
Người có công 13 13 13 0 100 %