Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Ninh Khang

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 765 765 273 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 264 264 228 0 100 %
Bảo trợ xã hội 96 96 96 0 100 %
Người có công 26 26 26 0 100 %
Văn hóa cơ sở 8 8 8 0 100 %