Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Ninh Hòa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 342 342 333 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 125 125 117 0 100 %
Bảo trợ xã hội 77 77 77 0 100 %
Người có công 9 9 9 0 100 %
Văn hóa cơ sở 8 8 8 0 100 %