Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Ninh Hải

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 305 305 121 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 152 152 119 0 100 %
Bảo trợ xã hội 44 44 44 0 100 %
Người có công 15 15 15 0 100 %