Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Ninh Giang

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 2088 2088 1439 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 545 545 289 0 100 %
Bảo trợ xã hội 193 193 193 0 100 %
Người có công 25 25 25 0 100 %
Xử lý đơn thư 3 3 3 0 100 %
Tiếp công dân 2 2 0 0 100 %
Hòa giải ở cơ sở 1 1 1 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 1 1 1 0 100 %