Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Mai Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 822 822 170 0 100 %
Bảo trợ xã hội 272 272 272 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 182 182 101 0 100 %
Người có công 10 10 10 0 100 %