Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Liên Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1310 1310 202 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 243 243 97 0 100 %
Bảo trợ xã hội 86 86 86 0 100 %
Người có công 34 34 34 0 100 %