Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Khánh Thượng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 2137 2137 11 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 166 166 84 0 100 %
Bảo trợ xã hội 61 61 61 0 100 %
Người có công 10 10 10 0 100 %
Hòa giải ở cơ sở 1 1 1 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 1 1 1 0 100 %