Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Khánh Thịnh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1126 1126 364 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 229 229 179 0 100 %
Bảo trợ xã hội 54 54 54 0 100 %
Người có công 15 15 15 0 100 %