Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Khánh Dương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 932 932 14 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 424 424 255 0 100 %
Bảo trợ xã hội 64 64 64 0 100 %
Người có công 9 9 9 0 100 %