Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Gia Xuân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1006 1006 45 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 183 183 51 0 100 %
Bảo trợ xã hội 58 58 57 0 100 %
Người có công 2 2 2 0 100 %