Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Gia Vượng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 503 503 70 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 122 122 35 0 100 %
Bảo trợ xã hội 34 34 34 0 100 %
Người có công 6 6 6 0 100 %
Nuôi con nuôi 1 1 1 0 100 %