Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Gia Vân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 2772 2772 292 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 331 331 181 0 100 %
Bảo trợ xã hội 120 120 120 0 100 %
Người có công 9 9 9 0 100 %
Văn hóa cơ sở 1 1 1 0 100 %