Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Gia Trung

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1365 1365 114 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 274 274 100 0 100 %
Bảo trợ xã hội 243 243 243 0 100 %
Tiếp công dân 19 19 0 0 100 %
Người có công 18 18 17 0 100 %
Xử lý đơn thư 5 5 5 0 100 %
Đất đai 5 5 5 0 100 %
Giải quyết khiếu nại 1 1 1 0 100 %