Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Gia Trấn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1688 1688 244 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 308 308 159 0 100 %
Bảo trợ xã hội 77 77 77 0 100 %
Người có công 12 12 12 0 100 %
Tiếp công dân 8 8 0 0 100 %
Xử lý đơn thư 8 8 8 0 100 %
Văn hóa cơ sở 1 1 1 0 100 %